OFERTA

INSTALACJE SILNOPRĄDOWE (zasilające): 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

   • SIECI przesyłowe, rozdzielcze napowietrzne i kablowe, izolowane i „gołe”. Tereny przemysłowe, osiedla itp. – Wykonujemy projekty koncepcji przebudowy kolidujących linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, wszystko realizujemy bez udziału klienta na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Dzięki czemu szybko i sprawnie przeprowadzamy cały proces uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę począwszy od uzyskania warunków technicznych przebudowy z zakładu energetycznego, pozyskanie tytułów prawnych na dysponowanie gruntem do celów budowlanych, pozyskanie map do celów projektowych, skoordynowanie sieci z innymi branżowcami na naradzie koordynacyjnej aż po uzyskanie warunków zabudowy gdy gmina nie posiada uchwalonego planu miejscowego   

   • ZŁĄCZA kablowe, rozdzielcze i sterownicze z izolacją powietrzną, próżniową i SF6 (sześciofluorkiem siarki)

   • STACJE elektroenergetyczne słupowe, kontenerowe, przewoźne wraz z rozdzielnicami średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN), pomiarem energii elektrycznej, sterowaniem oświetleniem zewnętrznym itp.

   • PRZYŁĄCZA elektroenergetyczne każdego rodzaju mocy –  Realizujemy umowę ramową z Tauron dystrybucja dla realizacji dokumentacji przyłączy niskiego napięcia 

   • POMIAR energii elektrycznej SN i nN: pośredni, półpośredni, bezpośredni

   • OŚWIETLENIE terenu (ze sterowaniem) – dróg publicznych, wewnętrznych (zakładowych) parkingów, placów, przejść itp.

  OBIEKTY KUBATUROWE (hale produkcyjne, magazynowe, centra logistyczne, biurowce, budynki socjalne, hotele, piekarnie itp.)

    • ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII – stacje transformatorowe wnętrzowe, zasilanie urządzeń technologicznych, kompensacja mocy biernej, kable, złącza kablowe, szafki, aparatura łączeniowa i sterownicza,

    • INSTALACJE ELEKTRYCZNE odbiorcze: 
     – siłowe (odbiorniki stałe, ruchome, gniazda, sterowanie

     – oświetleniowe – oświetlenie podstawowe, awaryjne, przeszkodowe, architektoniczne, sterowanie,

    • INSTALACJA ODGROMOWA,  uziemiająca, ekwipotencjalna i przeciwprzepięciowa

    • INSTALACJA ZASILANIA GWARANTOWANEGO – dla sprzętu biurowego, pomp wody przeciwpożarowej, oddymiania, wentylacji przeciwpożarowej

    • Instalacje zasilania OŚWIETLENIA AWARYJNEGO – centralna bateria, zintegrowane moduły oświetleniowe itp

    • BMS – system zarządzania budynkiem

    

   INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

   • SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

   • SAP – system alarmu pożaru

   • CCTV – telewizja przemysłowa

   • TV – telewizja tradycyjna

   • TELETECHNIKA – inst. telefoniczna i komputerowa

   • GAZEX – system wykrywania gazu

   • KD Kontrola Dostępu – blokady drzwi, czytniki kart, domofony

   • Instalacja oddymiania

    

     

    

    

   Współpracujemy z biurami architektonicznymi oraz firmami wykonawczymi

   dzięki czemu realizujemy budowy od projektu

   do podania napięcia

   Formularz kontaktowy

    

    

   ENCORD Sp. z o.o. 
   adres siedziby:
    ul. Tadeusza Kościuszki 43/10, 40-048 Katowice  
   adres do korespondencji: skr. poczt. 75, 44-210 Rybnik 

   Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
   Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000439007, NIP: 6342812833, REGON: 243076288

   SEKRETARIAT:               tel. +48 32 431 00 98
   BIURO PROJEKTOWE:  tel. +48 519 605 144